Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Co je u nás nového

11.05.2020

Obnovení provozu MŠ

Na základě dosavadního příznivého vývoje epidemiologické situace a po projednání se zřizovatelem se obnovil provoz MŠ od 18. května 2020.

 

Organizace předškolního vzdělávání v období do konce školního roku 2019/2020 

 

1. Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte tato podepsaná prohlášení:

 

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost apod.), 

 

 • písemné seznámení s  vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví - je k dispozici na našem webu v záložce "Naše školka" - "Ke stažení" nebo v šatně dětí v listinné podobě.

 

2. Doplňující podmínky provozu mateřské školy a hygienická opatření po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

 

 • Před MŠ a v šatně organizaci pohybu osob zajišťuje školnice tak, aby minimalizovala velké shromažďování osob před školou i v šatně, zajistila dodržování 2 metrových odstupů a povinnost zakrytí nosu a úst  s výjimkou osob stanovených v opatření Ministerstva zdravotnictví (dále MZCR).

 

 • Před vstupem do budovy může být osobám orientačně měřena teplota.

 

 •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 NESMÍ DO MŠ VSTOUPIT!

 

 •  Pedagogové orientačně měří dětem tělesnou teplotu bezkontaktními teploměry v průběhu dne.

 

 • Doprovázející osoba se pohybuje v prostorech MŠ vždy s rouškou, a to na nezbytně nutnou dobu (pokud možno, žádáme, aby dítě/děti  doprovázel jen  jeden člen domácnosti.

 

 • Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostoru MŠ nosit nemusí.  

 

 • Neprodleně po  přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce tekutým mýdlem a vodou (20-30 sekund) před vstupem do tříd.

 

 • Aktivity s dětmi jsou organizovány tak, aby bylo možné větší část dne trávit na školní zahradě - prosíme, přizpůsobte tomu oblečení a obuv dětí.

 

 •  Pokud dítě v průběhu dne v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření ředitelka či pověřená osoba informuje  spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti či na školní zahradu s  povinným nošení roušek, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 

 • Pokud se projeví příznaky onemocnění COVID-19 u zaměstnance MŠ v průběhu práce, školu neprodleně opustí v požadovaném odstupu s použitím roušky. Děti i pedagogové pokud možno změní výuku na pobyt venku či v jiné místnosti s povinným nošením roušek do kud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

 

 •  Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.

 

 •  Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

 

 •  Rukavice používají zaměstnanci při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů apod.

 

 • Větrání se uskutečňuje minimálně jednou za hodinu na 5 minut ve všech místnostech.

 

 • Dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí, je prováděna několikrát denně. Důkladné čištění místností a vyprazdňování odpadkových košů je prováděno nejméně jednou denně. Po dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

 

 •  Školní stravování je zajištěno za zvýšených hygienických podmínek  v běžné podobě, s výjimkou sebeobsluhy dětí - všechny pokrmy dětem vydává personál včetně čistých příborů.

 

 Děkujeme za pochopení a spolupráci při dodržování doplněných provozních podmínek ochraňující zdraví dětí i nás všech.

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková

21.10.2019

"Hrací středy"

ZVEME RODIČE S DĚTMI, ABY SI PŘIŠLI POHRÁT DO NAŠÍ MŠ VŽDY DRUHOU A POSLEDNÍ STŘEDU V MĚSÍCI OD 14.30 DO 15.30 HODIN.

 

DĚTI, KTERÉ JEŠTĚ NENAVŠTĚVUJÍ MŠ SE SEZNÁMÍ S PROSTORY A OSTATNÍMI DĚTMI, COŽ VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ K USNADNĚNÍ JEJICH ADAPTACE PO NÁSTUPU DO MŠ.

DĚTI, KTERÉ JIŽ ZAČALY CHODIT DO MŠ MOHOU SE SVÝMI RODIČI STRÁVIT ODPOLEDNÍ ČAS VE ŠKOLCE A UKÁZAT JIM OBLÍBENÉ HRAČKY A HRY.

 

Za MŠ Hana Fafílková.  

18.09.2018

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009739

 

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 467.143,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent - personální podpora MŠ

 

- Chůva - personální podpora MŠ

 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

 

Za MŠ H. Fafílková

 

 

28.12.2015

Vyhodnocení projektu logopedické prevence

V prosinci 2015 jsme ukončili náš roční projekt „Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček“, podpořený dotací Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“.

 

Prostřednictvím tohoto projektu jsme docílili zvýšení odborné úrovně pedagogického pracovníka v oblasti logopedické prevence, zahrnuli jsme logopedickou prevenci do každodenního vzdělávacího programu, vybavili jsme obě pracoviště moderními logopedickými pomůckami. Navázali jsme užší spolupráci s rodiči v oblasti logopedické prevence. Podařilo se nám zlepšit řečové dovednosti u většiny dětí v MŠ.

 

Jelikož jsme dospěli k závěru, že projekt, podporující logopedickou prevenci v předškolním vzdělávání, má pozitivní dopad na rozvoj řečových dovedností a zdokonalování komunikativních kompetencí u dětí, budeme pokračovat v jeho realizaci a nadále ho rozvíjet.

 

Využitím nově získaných logopedických pomůcek, odborné způsobilosti pedagogů a vytvořeného plánu rozvoje logopedické prevence korespondujícího s naším ŠVP PV jsme zajistili dlouhodobější udržitelnost při rozvoji logopedické prevence u dětí v naší MŠ.


Za MŠ Bc. Hana Fafílková

 

20.11.2015

Realizace projektu logopedické prevence v naší MŠ

Od září pokračujeme v realizaci našeho projektu podpořeného MŠMT „Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček“. Od ledna 2015 do června 2015 jsme pořídili moderní logopedické pomůcky - foukadla, foukací větrníky, foukací železniční tunely, logopedická zrcadla, Klokanovy kufry (soubory pomůcek pro logopedickou prevenci) a literaturu. Jedna paní učitelka úspěšně absolvovala vzdělávací kurz „Logopedický asistent“. V současné době tak působí v MŠ tři proškolení logopedičtí preventisté, dva na pracovišti v Kunčině a jeden na pracovišti v Nové Vsi. Nově je logopedická prevence zahrnuta do každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Chceme tak docílit zlepšení řečové dovednosti u dětí v předškolním věku, zdokonalení základů komunikativních kompetencí dětí tak, aby je mohly dále úspěšně rozvíjet při nástupu do základního vzdělávání i v průběhu celého života. Doposud je nedostatečně zvládnutá úroveň zmíněné kompetence častým důvodem odkladu školní docházky. 

Rodičům připravujeme na "Vánoční besídku" ukázky aktivit logopedické prevence s dětmi v našich třídách, rovněž jim představíme i nové moderní pomůcky pořízené v rámci uvedeného projektu.

 

Za MŠ Hana Fafílková

16.10.2015

Venkovní kuchyňka

Srdečně děkujeme tatínkovi Dominika Slezáka za zhotovení a instalaci venkovní kuchyňky pro děti na školní zahradu.

Venkovní kuchyňky budou sloužit námětovým hrám a rozvoji polytechnické výchovy u dětí.

Za MŠ Hana Fafílková

29.08.2015

Modernizace MŠ

V období letních prázdnin od 20. července do 23. srpna 2015 proběhla na pracovišti v Kunčině, ve spolupráci s obcí, rekonstrukce školní kuchyně. Byla zhotovena nová elektroinstalace, odpady, obložení stěn kachličkami a položena nová protiskluzová dlažba. Zařízení kuchyně se zmodernizovalo o myčku nádobí, digestoře a konvektomat, který významně přispívá ke zdravějšímu stravování dětí, jelikož se v něm pokrmy připravují kombinací páry a horkého vzduchu. Nové gastro zařízení nám též šetří čas i energii. Pracovníci obce nám opravili i místnost u kuchyně pro ledničky a mrazničku. V umývárně byly zbudovány dva dětské pisoáry a přidělány dvě dětská umývadla tak, aby počet těchto zařízení odpovídal kapacitě MŠ.

Na pracovišti v Nové Vsi bylo o prázdninách vybudováno nové pískoviště, spravena část oplocení, opravena podezdívka budovy MŠ a zhotoven nový chodník.

Srdečně děkujeme zřizovateli za modernizaci prostředí obou MŠ, panu starostovi a místostarostům Obce Kunčina za vstřícné zajištění, vedení a dohled nad rekonstrukcí a přestavbami.

 

Za MŠ H. Fafílková

19.03.2015

Projekt logopedické prevence v naší MŠ

V rámci zlepšení komunikačních schopností našich dětí jsme vypracovali projekt „ Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček“, který byl podpořen Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže (dále i MŠMT) v rámci rozvojového programu

„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“.

Projekt je zaměřen na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností dětí předškolního věku, vzdělání pedagoga v oblasti logopedické prevence a zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami. Projekt byl zahájen v lednu 2015 a bude probíhat do prosince 2015.

Cíle projektu:

 • zlepšit řečové dovednosti u dětí v předškolním věku, jelikož většina z nich má problémy v různých oblastech komunikačních schopností,
 • zvýšit odbornou úroveň pedagogického pracovníka v oblasti logopedické prevence, aby byla zajištěna odborná péče ve všech třídách MŠ,
 • zahrnout logopedickou prevenci do každodenního vzdělávacího programu,
 • zdokonalovat základy komunikativních kompetencí u předškolních dětí tak, aby je mohly dále úspěšně rozvíjet při nástupu do základního vzdělávání i v průběhu celého života (dosud je nedostatečně zvládnutá úroveň zmíněné kompetence častým důvodem odkladu školní docházky),
 • vybavit pracoviště pomůckami a zlepšit tak dětem podnětnost prostředí,
 • navázat užší spolupráci s rodiči v oblasti logopedické prevence,
 • dlouhodobá udržitelnost realizace logopedické prevence v MŠ.

Aktivity projektu:

 • zvyšování odborné způsobilosti pedagoga v oblasti logopedické prevence,
 • pořízení moderních pomůcek ke zdokonalování řečových schopností dětí,
 • realizace každodenních logopedických aktivit ve všech třídách MŠ,
 • spolupráce s rodiči, poradenská činnost, ukázka metodické práce s dětmi.

 

Koordinátor projektu

Bc. Hana Fafílková

27.11.2014

ALERGENY - INFORMACE PRO RODIČE

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které již platí, ale účinnosti nabývá až 13. prosince 2014, se musí každý spotřebitel dozvědět, zda se v potravině nebo pokrmu vyskytují nějaké alergeny. Součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

 

Informaci o přítomnosti alergenu v potravině nebo v pokrmu musí dostat všichni strávníci předem, proto vás budeme informovat od 1. prosince 2014 na jídelním lístku. Každý alergen má svoje číslo od 1 – 14, a toto číslo bude uvedeno v tabulce vedle pokrmu na jídelníčku.

Pro stravovací provoz se nic nemění, jen musí být podána informace o přítomnosti alergenu v podávaném pokrmu, než je pokrm vydán.

 

Plakát se seznamem alergenů najdete v sekci Naše školka - Ke stažení!

 

Za MŠ  Jana Smolíková, vedoucí ŠJ

19.08.2014

REKONSTRUKCE MŠ

Červenec 2020

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Nepřehlédněte
Obnovení provozu MŠ

11.05.2020

Obnovení provozu MŠ

Na základě dosavadního příznivého vývoje epidemiologické situace a po projednání se zřizovatelem se obnovil provoz MŠ od 18. května 2020.   Organizace předškolního vzdělávání v období do konce…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 98 650
Posledních 30 dnů: 1 329 | Posledních 7 dnů: 292 | Posledních 24h: 45

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz