Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Kritéria pro přijímání dětí

 

 

Mateřská škola Kunčina, okres Svitavy

příspěvková organizace

569 24 Kunčina č.p. 88

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:

MS 23/19

Vypracoval:

Bc. Hana Fafílková, ředitel školy

Pedagogická rada a provozní porada projednala dne

22.3.2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.5.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.5.2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Ředitelka Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu přijetí maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

1 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

1.1 K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přijímány všechny děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku do zahájení povinné školní docházky.

 

1.2 K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

1.3 K předškolnímu vzdělávání přijímáme dle volné kapacity v souladu se zákonem 561/2004 děti od dvou let, jsou-li bez plín.

 

1.4 Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 až 4 a § 35 odst. 1. O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

1.5 V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do předškolního zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimkou jsou děti plnící povinné předškolní vzdělávání.  

 

1.6 O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

1.7 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud kapacita MŠ není naplněna.

 

1.8 Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení.

 

1.9 V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

 

2.0 Celková kapacita Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy je 70 dětí. Děti jsou přijímány do výše volných míst naplnění stanovené kapacity.

 

2.1 Bude-li kapacita volných míst v MŠ menší, než přijatý počet přihlášek, ředitelka školy po shromáždění přihlášek provede obodování podle uvedených kritérií, vytvoří pořadník přijetí a ve lhůtě a formě, kterou stanoví správní řád, oznámí rozhodnutí rodičům.

Nejnižší potřebný počet hodnocení pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je 14 bodů. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

 

2 Doplňková kritéria

V případě výskytu stejného počtu bodů u podaných přihlášek rozhodne věk dítěte – přijato bude vždy věkově starší dítě z důvodu vyšší potřeby nároků na vzdělávání.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KUNČINA, OKRES SVITAVY

 

 

Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí.

Trvalý pobyt v obci, kde je umístěno pracoviště Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy – spádová oblast

10 bodů

Z jiné obce

1 bod

 

Věk dítěte dosažený k 31.8. příslušného školního roku, či zahájení docházky

Šest - pět let

5 bodů

Čtyři roky

4 body

Tři roky

3 body

Dva roky

2 body

Nejnižší počet bodů potřebných pro přijetí je 3.

 

 

 

V Kunčině 22.3.2019

 

 

 

.

………………………………….

Bc. Hana Fafílková, ředitelka MŠ

Únor 2020

Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Hádej, čím jsem?

14.02.2020

Hádej, čím jsem?

26 fotografií

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 90 426
Posledních 30 dnů: 1 969 | Posledních 7 dnů: 420 | Posledních 24h: 63

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz