Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Vítejte v naší školce

Naše MŠ se nachází v malebné vesničce Kunčina nedaleko města Moravská Třebová. Je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí. Tvoří ji dvě pracoviště, z nichž hlavní pracoviště se nachází v samotné obci Kunčina a odloučené pracoviště je umístěno v přidružené obci Nová Ves. V MŠ jsou zřízeny tři věkově heterogenní třídy s celodenním provozem, z nichž dvě jsou umístěny v Mateřské škole v Kunčině a jedna na odloučeném pracovišti v Nové Vsi. Klidné vesnické prostředí a nedaleký les nám skýtají mnoho příležitostí k poznávání přírody i života na vsi, čehož aktivně využíváme při plánování jednotlivých témat ve školním vzdělávacím programu s názvem "PUTUJEME SE SLUNÍČKEM A OBJEVUJEME SVĚT OKOLO NÁS".

Chcete vědět více

18.09.2018

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009739   Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských…

31.08.2018

Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina

  Název projektu: Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097   Od 1.9.2016 do 31.8.2018 naše škola čerpala…

Srpen 2019

Promo video

Další aktuality

21.08.2019

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

 

 

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

 

ve středu 21.8.2019 v 10.00 hodin Vás zveme na úvodní schůzku.

 

Seznámíme Vás s charakteristickými znaky adaptace dítěte při nástupu do MŠ, se školním vzdělávacím programem a řády MŠ. 

  

Zodpovíme Vaše dotazy. 

 

Za MŠ se těší Bc. Hana Fafílková, ředitelka

 

 

 

17.05.2019

Oznámení o přijetí dětí do MŠ

Oznámení ředitelky školy ve věci rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

v souladu s § 34, § 165, odst. 2b), § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění

Registrační číslo Počet bodů za splnění kriterií Výsledek rozhodnutí
1652 3
  • přijetí
0622 12
  • přijetí
0350 12
  • přijetí

0040 12
  • přijetí

1487 12
  • přijetí

1123 12
  • přijetí

0527 12
  • přijetí

1368 12
  • přijetí

0279 13
  • přijetí

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kunčina, okres Svitavy.

 

Datum zveřejnění oznámení: 17.5.2019

 

Bc. Hana Fafílková,

ředitelka školy

 

05.04.2019

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOZ OMEZEN NA DVĚ TŘÍDY MŠ V KUNČINĚ

A OD 15.7. DO 16.8.2019 BUDE MŠ UZAVŘENA Z DŮVODU REKONSTRUKCE ŠJ, MALOVÁNÍ A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ ZAMĚSTNANCŮ. 

 

Za MŠ Bc. Hana Fafílková, ředitelka školy   

18.09.2018

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II

Rovnost příležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009739

 

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 467.143,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent - personální podpora MŠ

 

- Chůva - personální podpora MŠ

 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

 

Za MŠ H. Fafílková

 

 

16.09.2018

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

     Naše školka se i tento rok zapojila do projektu Ústředního cvičitelského sboru rodičů a dětí a předškolních dětí Odboru všestrannosti České obce sokolské.

     Záměrem tohoto celoročního projektu je "pohyb jako každodenní potřeba dětí". Rádi bychom podpořili první větší zájem o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci a radosti ze splnění úkolů. Není záměrem, aby děti vzájemně soutěžily, protože nechceme vyvolávat stresové situace. Chceme podporovat respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou následně přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění úkolů přineslo dětem radost a potěšení z pohybu, pomohlo jim naučit se překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost. 

     Obsahem projektu je široká škála činnoostí, do kterých jsou děti zapojovány. Skládají se z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových činností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení s náčiním.

     Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života.

     Projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Plnění úkolů záleží na obsahovém zaměření, které se vztahuje například k některým měsícům (např. pouštění draků). Společné činnosti děti vhodně seznamují nejenom s netradičními aktivitami, ale dávají možnost se lépe poznat, vytvořit kolektiv a v něm pak společně prožívat radost nejen z pohybu.

     Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností a seznamovat je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. Po splnění všech úkolů bude skupina odměněna diplomy a drobnými dárky.

 

Zdroj: Česká obec sokolská, Celoroční aktivity pro předškolní děti, Dana Uzlová, Věra Smejkalová, ČOS, Praha 2017

 

                                                                                                                                  Za MŠ A. Neznajová

03.09.2018

Po prázdninách ve školce

V pondělí 3.9.2018 zahájila naše mateřská škola nový školní rok. Nově příchozí děti, i ty, co školku již navštěvují, přivítala paní ředitelka Hana Fafílková a paní učitelky. Ve školce v Kunčině se budou děti setkávat s paní učitelkou Zuzanou Sýkorovou, Alenou Neznajovou,  Alžbětou Markovou. Od tohoto školního roku působí opět ve školce chůva - paní Danuše Veselská.

Ve školce v Nové Vsi děti přivítaly paní učitelky Marie Přívratská a Ludmila Pavloňová.

Děti se první dny seznamovaly s prostředím školky, jejím režimem a s novými kamarády.

 

Přejeme všem dětem, ať se jim ve školce líbí.

                                                                                                                                             Za kolektiv MŠ A. Neznajová

31.08.2018

Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina

 

Název projektu: Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ Kunčina

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

 
Od 1.9.2016 do 31.8.2018 naše škola čerpala finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, ve výši 341.806,- Kč.

 

Z finančních prostředků jsme hradili tyto aktivity: Chůvu – personální podporu MŠ, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti, Specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, Individualizace vzdělávání v MŠ. 

Posílili jsme personální obsazení prostřednictvím chůvy ve třídě s dvouletými dětmi, které se integrují do dětského kolektivu. Zprostředkovali jsme rodičům a zákonným zástupcům, prostřednictvím pravidelných setkávání s eterními odborníky, informace směřující k usnadnění přechodu dětí z mateřských škol do škol základních. Pedagogové sdíleli a obohacovali své zkušenosti s pedagogy v Mateřské škole Dětřichov u Moravské Třebové a v Mateřské škole Jevíčko. Dále pedagogové pracovali na svém odborném růstu a rozvíjeli své dovednosti v oblasti týmové spolupráce, spolupráce s dětmi, rodiči a partnery školy  prostřednictvím odborně vedené supervize. Vzdělávali se v oblast osobnostně sociální, kde si prohlubovali rozvoj sebepoznání, komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků i profesionální sebereflexe. Zdokonalovali se v oblasti čtenářské pegramotnosti prostřednictvím absolvování odborných seminářů. Účastnili se cyklu seminářů s problematikou zajištění institucionální péče o dvouleté děti, kde získali právní povědomí, rozvíjeli si znalosti z vývojové psychologie a prohlubovali znalosti metod a forem práce s touto věkovou skupinou. Prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na individualizaci ve vzdělávání v MŠ se pedagogové zdokonalovali v metodách a programech zaměřených nna diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí, včetně vedení dětských portfolií.

 

Díky zmíněnému projektu jsme prohloubili své odborné kompetence a zlepšili komunikaci s rodiči a partnery školy. 

 

Jelikož jsme vyhodnotili účast v projektu jako přínosnou, budeme se účastnit i navazujícího projektu.   

         

Za MŠ Bc. Hana Fafílková

 

Náš personál

Bc. Hana Fafílková
Bc. Hana Fafílková

Ředitelka MŠ

Zuzana Sýkorová, DiS
Zuzana Sýkorová, DiS

Zástupce ředitelky

Hana Šikulová, DiS
Hana Šikulová, DiS

Učitelka - pracoviště Nová Ves

Renáta Mášová
Renáta Mášová

Školnice-uklízečka - pracoviště Kunčina

Jana Smolíková
Jana Smolíková

Vedoucí školní jídelny

Jana Smolíková
Jana Smolíková

Školnice - pracoviště Nová Ves

Marie Přívratská
Marie Přívratská

Učitelka - pracoviště Nová Ves

Ivana Turická
Ivana Turická

Školnice-uklízečka, pomocná kuchařka - pracoviště Nová Ves

Alžběta Marková, DiS
Alžběta Marková, DiS

učitelka - pracoviště Kunčina

Mgr. Alena Neznajová, DiS
Mgr. Alena Neznajová, DiS

Učitelka - pracoviště Kunčina

Monika Pařilová
Monika Pařilová

Pomocný dělník VPP

Ludmila Pavloňová
Ludmila Pavloňová

učitelka - pracoviště Nová Ves - zástup za PN

Andrea Klimešová
Andrea Klimešová

Školnice-uklízečka - pracoviště Kunčině

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 78 775
Posledních 30 dnů: 1 137 | Posledních 7 dnů: 329 | Posledních 24h: 62

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz