Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324
ms.kuncina@seznam.cz

 

 

Pracovní doba MŠ Kunčina: po-pá 6.30-16.00 hod.
MŠ Nová Ves: po-pá 6.30-16.00 hod.

Doplňkové aktivity

Příprava na školu

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 5-6/7 leté

Cíl: rozvíjet gramotnost matematickou, předčtenářskou, informační, koncentraci pozornosti, grafomotorické dovednosti, volních vlastnosti a pracovních dovednosti potřebné pro další vzdělávání.

Nabízené činnosti: práce s knihou, grafomotorická cvičení, grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen, hry a činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů, činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy, jejich symboly a jejich smysluplné aplikace, hry zasvěcující děti do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, výukové hry na počítači, paměťové hry, hry se slovy, slovní hádanky, aktivní naslouchání, řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant; činnosti pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání, sebehodnocení.

 

Seznamování s anglickým jazykem

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 4-6/7 leté

Cíl: vytvářet elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku, seznámit děti s cizím jazykem a osvojit si slovní zásobu, umět pojmenovat barvy, číslice, zvířata, členy rodiny, části těla.

Nabízené činnosti: rozhovory, práce s obrázky, prohlížení knih, pohybové a didaktické hry, zpěv písní, výtvarné činnosti.

 

Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: všech věkových kategorií

Cíl: zlepšit řečové dovednosti u dětí v předškolním věku, zahrnout logopedickou prevenci do každodenního vzdělávacího programu, zdokonalovat základy komunikativních kompetencí u předškolních dětí tak, aby je mohly dále úspěšně rozvíjet při nástupu do základního vzdělávání i v průběhu celého života, navázat užší spolupráci s rodiči v oblasti logopedické prevence, zařazovat práci s moderními logopedickými pomůckami do výuky.

Nabízené činnosti: průpravná dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení, procvičení motoriky jemné i hrubé, grafomotoriky, výchova ke správné výslovnosti, aktivity na rozvoj smyslového vnímání (sluchové a zrakové percepce, rytmických schopností rozumových schopností) a jazykových rovin.

 

Hravé pískání pro správné dýchání

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 4-6/7 leté

Cíl: rozvíjet kapacitu plic pro prevenci respiračních chorob, seznámit se s některými notami a hrou na flétnu; osvojit si zpěv lidových a dětských písní; rozvíjet smysl pro rytmus, rozvíjet motoriku dítěte. Vytvářet elementární základy hudební výchovy.

Nabízené činnosti: dechové cviky, cviky rozvíjející motoriku, rytmizace písní a říkadel hrou na tělo i hudební nástroj, sluchové hry, zpěv písní, výtvarné činnosti, doprovod známých písní hrou na flétnu.

 

Jóga pro děti

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 4-6/7 leté

Cíl: rozvíjet soustředění, pozornost a paměť, zdokonalovat pohybové dovednosti, umět relaxovat

Nabízené činnosti: cvičení jógových cviků, relaxace, poslech krátké pohádky.

Únor 2020

Promo video
Jídelníček
Poslední fotogalerie
Hádej, čím jsem?

14.02.2020

Hádej, čím jsem?

26 fotografií

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 90 426
Posledních 30 dnů: 1 969 | Posledních 7 dnů: 420 | Posledních 24h: 63

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz