Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.00-16.00 hod.
 

Projekt MŠ - Přírodní učebna

 

PŘÍRODNÍ UČEBNA

 

Naši MŠ v Kunčině obklopuje velká zahrada, kterou jsme se rozhodli od roku 2012 plánovitě využít k environmentální výuce jako přírodní učebnu.

Cílem projektu „Přírodní učebna“ je úprava školní zahrady tak, aby mohla být více a účelněji využívána v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jak pro děti, tak dospělé.

Její budování má poskytnout prostor pro úzkou spolupráci s dětmi, jejich rodiči, zřizovatelem a místními drobnými subjekty (zahradnické firmy a další místní podnikatelé). Vzhledem k tomu, že již vybudované hrové prvky jsou vyrobené převážně ze dřeva a dopadové plochy z písku, mělo by i další budování nést tyto stěžejní prvky - dřevo, písek, oblázky, kámen.

Projektovou dokumentaci zahrady, včetně námi plánovaných prvků, nám vytvořil v roce 2012 náš rodák, Ing. architekt Jakub Fafílek.  Na základě jeho návrhů jsme již částečně uskutečnili úpravy zahrady a v další realizaci plánujeme pokračovat.

Na počátku realizace projektu jsme zakoupili nářadí a náčiní potřebné pro vznik a údržbu zahrady - dětské nářadí - hrabičky, lopatky, konve, nářadí pro dospělé - hrábě, lopaty, zahradní nůžky, nádobu na dešťovou vodu, štětce, nátěrové hmoty pro údržbu dřevěných prvků.

V průběhu projektu jsme dětem pořídili sady malých badatelů se síťkami na hmyz, nádobami se zvětšovacími skly, lupami, pinzetami, dalekohledy i atlasy brouků a rostlin.

 

Projekt Přírodní učebna zahrnuje:

 • Experimentální užitkovou i okrasnou zahrádku - úprava terénu zahrady MŠ proběhla ve spolupráci s rodiči a soukromým zemědělcem na podzim 2012, kdy byla vybudována experimentální užitková i okrasná zahrádka, na které děti pěstují vybrané druhy zeleniny i květin. Seznamují se tak s procesem růstu rostlin, osvojují si jejich názvy.  Seznamují se s významem zeleniny pro naše zdraví. Poznávají zeleninu i květiny smysly, pozorují jejich proměny v průběhu jednotlivých ročních období apod. V létě 2014 se uskutečnila v naší MŠ významná rekonstrukce, která změnila i ráz školní zahrady. Experimentální zahrady byly přemístěny a upraveny.
 • Ovocné stromy a keře - na školní zahradě se nachází třešeň, švestky a rybíz. Děti sledují především květenství, zrání plodů, zpracování plodů, tvary a velikosti listů, barevnost listů na podzim, velikost stromů, rozdíl mezi stromy a keři apod.
 • Listnaté a jehličnaté stromy – na školní zahradě roste lípa, kudrnaté vrby a smrky. Děti poznávají rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, jejich tvar a velikost, rozvíjení listů a jejich opadávání, život v korunách stromů, poslouchají šumění mízy v kůře stromů na jaře apod.
 • Koutek se stálezelenými rostlinami - v rohu zahrady vznikl v roce 2013 koutek se stálezelenými rostlinami k odpočinku a klidovým hrám dětí s oblázky i dřevěnými prvky.
 • Dřevěnou kládu - v roce 2013 nám byla jedním z rodičů věnována na zahradu dřevěná kláda, která dětem slouží k přelézání, přecházení, i k pozorování procesu tlení a života v ní.
 • Zastřešené pískoviště - v roce 2013 bylo částečně zastřešeno pískoviště – námět vůz. Realizaci významně přispěli též rodiče.
 • Dřevěné prolézačky a houpadlo - od roku 2012-2014 byla zahrada doplňována prvky pro pohybové aktivity dětí. Děti si uvědomují materiály, ze kterých jsou vyrobeny a poznávají využití dřeva pro jejich hry.
 • Vřesoviště s různě barevnými vřesy - vysazené na podzim 2013 nepřežily zimu. Nově jsme vřesoviště založili na podzim 2014 mezi vzrostlými smrky. Děti pozorují a pojmenovávají barvy vřesů, zkoumají podmínky k růstu apod.
 • Vrbičkové iglú a hmatový chodníček – byly na zahradu pořízeny na podzim 2013 za přispění s.p. Lesy ČR, který tímto podpořil náš projekt. Vrbičkové iglú slouží dětem k pozorování změn v průběhu ročních období i k relaxaci a námětovým hrám. Rozvíjí jejich vědomosti i fantazii. Prostřednictvím hmatového chodníčku děti poznávají rozdíl mezi živou a neživou přírodou, poznávají prostřednictvím hmatu (osaháváním i chůzí) charakteristické znaky přírodnin, učí se rozeznávat a pojmenovávat velikost, povrch, množství apod.
 • Kompostiště – původní kompostiště bylo za spolupráce rodičů vyrobeno z plastových lahví a zaniklo s rekonstrukcí MŠ. V létě 2014 jsme dostali darem kompostiště, kde mohou děti pozorovat proces hnití a návrat kompostu na zahrádku. Seznamují se s tím, co do kompostu patří i s významem kompostu pro růst rostlin.Posezení pod lípou - na jaře 2014 nám jeden z rodičů zrenovoval dětské lavičky a stolky pod lípou. Dětem slouží především k odkládání pomůcek, vyhledávání v knihách, k provádění experimentů, ke kreslení apod.
 • Koutek s morčaty – na jaře 2014 nám daroval jeden z tatínků novou králíkárnu-morčárnu a od té doby chováme morčata. Děti se učí, že se zvířecími kamarády si mohou nejen hrát, ale že je třeba o ně i pečovat. Střídají se v čištění kotců a v krmení. Dochází i ke spolupráci s rodiči, kteří dávají dětem pro morčata krmení i s místním truhlářem, který nám poskytuje hobliny, jako podestýlku. V červnu 2014 jsme úspěšně odchovali malá morčátka, která našla domov v rodinách našich dětí.
 • Bylinková zahrádka - vybudovaná ve školním roce 2015/2016. Děti za podpory učitelek pěstují a poznávají bylinky, které zároveň využíváme i jako koření do školní kuchyně. Na osázení bylinkové záhrádky se podíleli i rodiče.

 • Budky pro ptáky - zhotovila paní učitelka s dětmi na počátku roku 2016. Slouží k pozorování a krmení ptáků v zimním období.  

 • Hmyzí hotel - na jeho zhotovení se na jaře 2016 podílel pan truhlář František Knápek, učitelky a děti. Slouží k pozorování a poznávání života hmyzu.

 • Louka pro motýly - byla dětmi a pedagogy založena na jaře 2016. Obsahuje rostliny vhodné pro vývoj a výživu motýlů. Vychází z nároků na dostatek potravy pro housenky i dospělce. Děti zde mohou sledovat vývoj motýlů a poznávat různé druhy motýlů.

 • Slámový terč - byl zhotoven pedagogy na jaře 2016 pro hry dětí a poznání, jak lze využití přírodniny.

 • Zvonkohra - z keramiky ji vytvořily děti s paní učitelkou na jaře 2016. Je zavěšena na zahradní pergole a slouží k pozorování proudění vzduchu.

 • Škvořiště - z keramiky vytvořila ve stejném období paní učitelka s dětmi. Slouží k pozorování škvorů a dalšího hmyzu. 

 • Buš - na jaře 2016 jsme vysázeli v rohu zahrady lískové keře, které vytvoří "buš" k hrám dětí, podporující jejich fantazii i tvořivost.   

 

 

Od projektu především očekáváme:

 • využívání přírodní učebny po celý rok (ne jen v hlavní sezóně),
 • získávání pracovních dovedností a osvojováním manuální zručnosti dětí při vzniku a následně péči o školní zahradu (nápodobou ve spolupráci s dospělými),
 • uvědomění si významu práce a úcta k práci své i druhých,
 • sledování, jak a co roste ze semínek, sazenic (aktivní zapojení dětí do procesu),
 • podporu zdravého životního stylu (další využití bylinek, drobných plodů i ovoce ke konzumaci ve spolupráci se školní jídelnou MŠ, zpracování s rodiči při tvořivých odpoledních, sušení bylin, suché vazby, využití herních prvků pro rozvoj pohybových dovedností dětí),
 • pozorování vzájemných vztahů mezi organismy (nejen na zahradě, ale také pozorování klíčení semen, životu žížal pod zemí, krmení morčat...),
 • poznávání zákonitostí odpadové problematiky (kompostování),
 • pozorování diverzity (planých a kulturních) rostlin,
 • pozorování změn v přírodě v průběhu celého roku,
 • konfrontaci s realitou (porovnávání vzhledu rostlin v atlase, v herbáři a v přírodě),
 • poznávání rozdílů mezi živou a neživou přírodou,
 • rozvíjení smyslového vnímání – sluchového, zrakového, hmatového, čichového, chuťového,
 • rozvoj fantazie a tvořivosti,
 • podpora vzájemných vztahů a kooperace v dětském kolektivu,
 • ověřování si teoretických informací v praxi,
 • odpočinek a relaxace v příjemném přírodním prostředí,
 • získávání povědomí o ohleduplném chování k přírodě,
 • získávání úcty k přírodě, ke všemu živému,
 • dobré zázemí pro prevenci patologických jevů v životě dětí.

 

Přínos pro spolupracující subjekty (rodiče, zřizovatele, veřejnost) :

 • možnost bližšího zapojení do života komunity mateřské školy, sdílení zážitků s budováním a péčí spojených s výstavbou zahrady,
 • příležitost spolupodílet se nejen fyzicky, ale také radou, zkušeností.

 

Výstupy projektu:

 • užitek praktický - spolupráce se školní jídelnou MŠ při zpracování ovoce, zeleniny, experimentální vařeni, pečení, akce s rodiči
 • probuzení ekologického chování a cítění u dětí v jejich raném věku, což je předpoklad, že se budou chovat ohleduplně k přírodě i v dospělosti, ovlivnění ekologického chování a prožívání rodičů dětí
 • anketa, dotazník - papírová forma přímo pro rodiče a spolupracující veřejnost

 

Navazující plány do budoucna:

 • obnova hřiště průlezkami a prvky pro pohybové aktivity z přírodních materiálů,
 • další rozvoj přírodní zahrady – získávat nové nápady od zaměstnanců, rodičů i veřejnosti,
 • zhotovení nášlapného hada ze zpracovaného kmene stromu pro pohybové aktivity dětí,
 • zhotovení informačních výukových panelů s environmentální tematikou.

Za MŠ H. Fafílková

Duben 2024

Promo video
Poslední fotogalerie
V cizí kůži

07.03.2024

V cizí kůži

5 fotografií

Nepřehlédněte
Digitalizujeme školu

01.12.2022

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 179 089
Posledních 30 dnů: 2 118 | Posledních 7 dnů: 616 | Posledních 24h: 82

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz