Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.00-16.00 hod.
 

Integrované tematické bloky

1.) Sluníčko u nás ve školce

Doporučený termín realizace – září

 Záměry integrovaného tematického celku:

V tomto tematickém celku se nově nastupující děti seznámí s prostředím MŠ, režimem a kamarády. Protože se utváří nové kolektivy, všechny děti se včleňují do své skupiny a rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí. Osvojují a upevňují si zdvořilostní návyky. Uvědomují si sama sebe a druhé. Učí se vyjadřovat a pojmenovávat vlastní emoce i emoce druhých. Vytvoří společně s učitelkou a ostatními dětmi pravidla soužití, která budou dodržovat. Rozvíjí schopnost sebeobsluhy, znalost své značky k uložení osobních věcí. Učí se vytvářet zdravé životní návyky. Seznámí se s historií MŠ. Rozvíjí orientaci v prostředí MŠ i v obci. Posilují kladné vztahy ke kamarádům, k mateřské škole, rodině i obci.

 

2.) Podzimní putování

Doporučený termín realizace – říjen až listopad

Záměry integrovaného tematického celku:

V průběhu tematického celku se děti seznámí s druhy podzimních plodů a přírodnin, s podzimními pracemi na polích i  v zahradách, s podzimními tradicemi a hrami. Připraví si chutné pokrmy ze zeleniny a ovoce. Seznámí se se sortimentem ovoce a zeleniny v místním obchodě. Učí se vnímat krásy a barevnosti podzimu i změny v  okolní přírodě. Seznámí se s charakteristikou podzimního období a počasí. Osvojí si poznatky o těle a zdraví. Upevní si zdravé životní návyky.

 

3.) Zimní putování 

Doporučený termín realizace – prosinec až únor

Záměry integrovaného tematického celku:

V daném tematickém celku se děti obeznámí se zvyky a tradicemi v obci vztahujícími se k vánočnímu období a masopustu. Seznámí se s knihou, jejím významem a cílem je probudit u nich pozitivní vztah ke knihám. Navštíví místní knihovnu. Učí se poznávat a pojmenovat charakteristické znaky zimního počasí. Pozorují okolní zimní přírodu a život v ní. Seznámí se s některými zimními sporty a jejich vlivem na zdraví. Obeznámí se s některými druhy povolání a řemesel provozovaných v MŠ, v naší obci nebo rodinnými příslušníky, což je navyká vážit si práce ostatních. Naučí se samostatnému vystupování v rámci pořádaných akcí. Uvědomí si a pojmenují denní, týdenní, měsíční a roční časové cykly v návaznosti na běžné činnosti dětí.

 

4.) Jarní putování

Doporučený termín realizace – březen až květen

Záměry integrovaného tematického celku:

V uvedeném tematickém celku děti pozorují a charakterizují projevy jarního období a počasí. Pozorují proměny jarní přírody ve svém okolí, což přispívá k vytváření přátelského vztahu k přírodě. Naučí se poznávat a pojmenovat vybrané jarní květiny. Seznámí se s některými zvířaty žijícími v blízkém okolí i exotickými a jejich mláďaty. Objeví charakteristické znaky živé a neživé přírody. Objeví kontejnery na třídění odpadů v obci a osvojí si principy třídění odpadu. Seznámí se s významem recyklace. Předškolní dětí se připraví k zápisu do prvních tříd, osvojí si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci, což podpoří jejich pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení. Seznámí se s informacemi o škole dříve a dnes. Obeznámí se s jarními svátky, místními tradicemi a jejich oslavami (Velikonoce, Den matek). Uvědomí si význam své rodiny a jejich místo v ní. Dozví se, jak si hrály děti v obci dříve a porovnají informace se současnou zkušeností.

 

5.) Letní putování

Doporučený termín realizace - červen až srpen

Záměry integrovaného tematického celku:

Ve zmíněném tematickém integrovaném bloku se děti seznámí s pravidly bezpečnosti doma i na ulici a jejich využitím v praktickém životě. Osvojí si znalosti o způsobech cestování a dopravních prostředcích nejen v obci. Poznají blíže místo, kde žijí. Povzbudí svoji hodnotu vlastenectví a prohloubí vztah k obci a regionu. Obeznámí se s odlišnými kulturami. Seznámí se s významem oslav Mezinárodního dne dětí. Obeznámí se s planetou Zemí a Vesmírem. Pozorují projevy letního počasí, proměnu okolní přírody v letním období, charakteristickými letními pracemi a činnostmi v obci.

Podrobněji viz ŠVP PV umístěný na chodbách MŠ

 

 

Duben 2024

Promo video
Poslední fotogalerie
V cizí kůži

07.03.2024

V cizí kůži

5 fotografií

Nepřehlédněte
Digitalizujeme školu

01.12.2022

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 179 091
Posledních 30 dnů: 2 118 | Posledních 7 dnů: 615 | Posledních 24h: 81

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz