Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

+420 461 318 324

ms.kuncina@seznam.cz

 

 

 

 

 

Provozní doba MŠ: po-pá 6.00-16.00 hod.
 

Doplňkové aktivity

Příprava na školu

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 5-6/7 leté

Cíl: rozvíjet gramotnost matematickou, předčtenářskou, informační, koncentraci pozornosti, grafomotorické dovednosti, volních vlastnosti a pracovních dovednosti potřebné pro další vzdělávání.

Nabízené činnosti: práce s knihou, grafomotorická cvičení, grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen, hry a činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů, činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy, jejich symboly a jejich smysluplné aplikace, hry zasvěcující děti do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, výukové hry na počítači, paměťové hry, hry se slovy, slovní hádanky, aktivní naslouchání, řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant; činnosti pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání, sebehodnocení.

 

Seznamování s anglickým jazykem

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 4-6/7 leté

Cíl: vytvářet elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku, seznámit děti s cizím jazykem a osvojit si slovní zásobu, umět pojmenovat barvy, číslice, zvířata, členy rodiny, části těla.

Nabízené činnosti: rozhovory, práce s obrázky, prohlížení knih, pohybové a didaktické hry, zpěv písní, výtvarné činnosti.

 

Logopedické preventivní chvilky aneb hbitý jazýček

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: všech věkových kategorií

Cíl: zlepšit řečové dovednosti u dětí v předškolním věku, zahrnout logopedickou prevenci do každodenního vzdělávacího programu, zdokonalovat základy komunikativních kompetencí u předškolních dětí tak, aby je mohly dále úspěšně rozvíjet při nástupu do základního vzdělávání i v průběhu celého života, navázat užší spolupráci s rodiči v oblasti logopedické prevence, zařazovat práci s moderními logopedickými pomůckami do výuky.

Nabízené činnosti: průpravná dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení, procvičení motoriky jemné i hrubé, grafomotoriky, výchova ke správné výslovnosti, aktivity na rozvoj smyslového vnímání (sluchové a zrakové percepce, rytmických schopností rozumových schopností) a jazykových rovin.

 

Hravé pískání pro správné dýchání

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 4-6/7 leté

Cíl: rozvíjet kapacitu plic pro prevenci respiračních chorob, seznámit se s některými notami a hrou na flétnu; osvojit si zpěv lidových a dětských písní; rozvíjet smysl pro rytmus, rozvíjet motoriku dítěte. Vytvářet elementární základy hudební výchovy.

Nabízené činnosti: dechové cviky, cviky rozvíjející motoriku, rytmizace písní a říkadel hrou na tělo i hudební nástroj, sluchové hry, zpěv písní, výtvarné činnosti, doprovod známých písní hrou na flétnu.

 

Jóga pro děti

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 4-6/7 leté

Cíl: rozvíjet soustředění, pozornost a paměť, zdokonalovat pohybové dovednosti, umět relaxovat

Nabízené činnosti: cvičení jógových cviků, relaxace, poslech krátké pohádky.

 

OTIK - objevy, technologie, informace, komunikace

Vede: učitelky z mateřské školy

Pro děti: 4 – 6/7 leté

Cíl: Individualizace vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Nabízené činnosti: lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami; smyslové a psychomotorické hry, grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen; činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky, motivovaná manipulace s předměty, smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímaní, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti; činnosti zaměřené na vytváření pojmů a osvojování poznatků, činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte, výlety do okolí, interaktivní hry, poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit; praktické využívání technických přístrojů, kognitivní činnosti.

 

 

Duben 2024

Promo video
Poslední fotogalerie
V cizí kůži

07.03.2024

V cizí kůži

5 fotografií

Nepřehlédněte
Digitalizujeme školu

01.12.2022

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení…

Partneři

ALLKO s.r.o. UHELNÉ SKLADY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JAN FAJMAN, podnikatel AGRO KUNČINA a.s. BIOINVEST KUNČINA, s.r.o. SUNUNVEST SLOVÁCKO, s.r.o. TRUHLÁŘSTVÍ FRANTIŠEK KNÁPEK MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. COOP DRUŽSTVO HB NOVÁ VES MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. František Knápek - reklama SDH KUNČINA OBEC KUNČINA MATUŠÁK AGRION s.r.o. Lesy České republiky

Počet návštěv: 179 091
Posledních 30 dnů: 2 118 | Posledních 7 dnů: 615 | Posledních 24h: 82

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2013 skolkakuncina.eschool.cz