ࡱ> npm lbjbj88.zRR+)448$D7XXnnn]]]6777777$9{<R$7E]]]]]$7nni7;;;]Xnn6;]6;;646nP<X467074< .<866<60]];]]]]]$7$7;]]]7]]]]<]]]]]]]]]46 j:DESATERO PRO RODI E DT PXED`KOLNHO VKU Vrmci pYprav materilu Konkretizovan o ekvan vstupy RVP PV vzeael, na zklad etnch dotazo rodi o, tak nvrh materilu popisujc zkladn po~adavky pro dti pYedakolnho vku, kter by mohli vyu~t rodi e. Vstup do prvn tYdy zkladn akoly pYedstavuje pro dt velkou ~ivotn zmnu. Mn se role dtte, prostYed, dospl i vrstevnci, denn program, nplH innosti, nroky ipo~adavky. Abydt mohlo zvldnout tuto nro nou situaci bez v~njach problmo, mlo by bt nejen dostate n vvojov a sociln zral, ale tak dobYe pYipraven. Materil nabz rodi om dt pYedakolnho vku zkladn informace toho, co by mlo jejich dt zvldnout pYed vstupem do zkladn akoly. Jsou zde zachyceny jak vchovn, tak vzdlvac pYedpoklady. Je tYeba mt ale na zYeteli, ~e zrn dtte je nerovnomrn, ~e ka~d dt nemus vaech parametro doshnout, ale mo~e se knim pYibl~it. PYehled zkladnch dovednost propojuje a sjednocuje cle rodiny a akoly. Proto je velmi dole~it spoluprce rodiny a akoly, kter se podl na vzdlvn dtte. 1. Dt by mlo bt dostate n fyzicky a pohybov vyspl, vdom ovldat sv tlo, bt samostatn vsebeobsluze Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: pohybuje se koordinovan, je pYimYen obratn a zdatn (napY. hz a chyt m , udr~ rovnovhu na jedn noze, bh, sk e, vb~nm prostYed se pohybuje bezpe n) svlkne se, oblkne i obuje (zapne a rozepne zip i mal knoflky, zav~e si tkani ky, oblkne si epici, rukavice) je samostatn pYi jdle (pou~v sprvn pYbor, nalije si npoj, stoluje ist, po~v ubrousek) zvld samostatn osobn hygienu (pou~v kapesnk, um se vysmrkat, umyje a osua si ruce, pou~ije toaletn papr, pou~ije splachovac zaYzen, uklid po sob) zvld drobn klidov prce (posbr a uklid pYedmty a pomocky na ur en msto, pYiprav dala pomocky, srovn hra ky) postar se o sv vci (udr~uje vnich poYdek) 2. Dt by mlo bt relativn citov samostatn a schopn kontrolovat a Ydit sv chovn Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: zvld odlou en od rodi o vystupuje samostatn, m svoj nzor, vyjadYuje souhlas i nesouhlas projevuje se jako emo n stl, bez vraznch vkyvo vnladch ovld se a kontroluje (reaguje pYimYen na drobn nespch, dovede odlo~it pYn na pozdja dobu, dovede se pYizposobit konkrtn innosti isituaci) je si vdom zodpovdnosti za sv chovn dodr~uje dohodnut pravidla 3. Dt by mlo zvldat pYimYen jazykov, Ye ov a komunikativn dovednosti Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: vyslovuje sprvn vaechny hlsky (i sykavky, rotacismy, mk en) mluv ve vtch, dovede vyprvt pYbh, popsat situaci apod. mluv vtainou gramaticky sprvn (tj. u~v sprvn rodu, sla, asu, tvaro, slov, pYedlo~ek aj.) rozum vtain slov a vrazo b~n u~vanch vjeho prostYed m pYimYenou slovn zsobu, um pojmenovat vtainu toho, m je obklopeno pYirozen a srozumiteln hovoY sdtmi i dosplmi, vede rozhovor, arespektuje jeho pravidla pokoua se napsat holkovm psmem sv jmno (ozna si vkres zna kou nebo psmenem) pou~v pYirozen neverbln komunikaci (gesta, mimiku, Ye tla, aj.) spolupracuje ve skupin 4. Dt by mlo zvldat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: je zru n pYi zachzen spYedmty denn potYeby, hra kami, pomockami anstroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stYh, kresl, maluje, skld papr, vytrhv, nalepuje, sprvn ot listy v knize apod.) zvld innosti sdrobnjami pYedmty (korlky, drobn stavebn prvky apod.) tu~ku dr~ sprvn, tj. dvma prsty tYet podlo~en, suvolnnm zpstm vede stopu tu~ky, tahy jsou pYi kreslen plynul, (obkresluje, vybarvuje, vkresb pYibvaj detaily i vyjdYen pohybu) um napodobit zkladn geometrick obrazce ( tverec, kruh, trojhelnk, obdlnk), rozn tvary, (popY. psmena) rozliauje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (mo~e chybovat) Yad zpravidla prvky zleva doprava pou~v pravou i levou ruku pYi kreslen i vjinch innostech, kde sepreference ruky uplatHuje (je zpravidla zYejm, zda je dt pravk i levk) 5. Dt by mlo bt schopn rozliaovat zrakov a sluchov vjemy Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: rozliauje a porovnv podstatn znaky a vlastnosti pYedmto (barvy, velikost, tvary, materil, figuru a pozad), nachz jejich spole n arozdln znaky slo~ slovo znkolika slyaench slabik a obrzek znkolika tvaro rozliauje zvuky (b~nch pYedmto a akustickch situac i zvuky jednoduchch hudebnch nstrojo) rozpozn rozdly mezi hlskami (mkk a tvrd, krtk a dlouh) sluchov rozlo~ slovo na slabiky (vytleskv slabiky ve slov) najde rozdly na dvou obrazcch, dopln detaily rozliauje jednoduch obrazn symboly a zna ky i jednoduch symboly a znaky sabstraktn podobou (psmena, slice, zkladn dopravn zna ky, piktogramy) postYehne zmny ve svm okol, na obrzku (co je novho, co chyb) reaguje sprvn na svteln a akustick signly 6. Dt by mlo zvldat jednoduch logick a myalenkov operace aorientovat se velementrnch matematickch pojmech Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: m pYedstavu o sle (ukazuje na prstech i pYedmtech po et, po t na prstech, um po tat po jedn, chpe, ~e slovka vyjadYuje po et) orientuje se velementrnch po tech (vyjmenuje selnou Yadu a spo t po et prvko minimln vrozsahu do pti (deseti) porovnv po et dvou mlopo etnch souboro, tj. VX$hZ*,np!\""P)V)X)))N*++,,L-N---,...^/`/H0f0h0ڈڈڈڈڈڈڈp/hIWYh} 5CJOJPJQJ^JaJnH tH 2hIWYh} 6CJOJPJQJ]^JaJnH tH ;hIWYh} 56>*CJOJPJQJ\]^JaJnH tH 2hIWYh} 5CJOJPJQJ\^JaJnH tH ,hIWYh} CJOJPJQJ^JaJnH tH h} hIWYh} CJaJ,VX T$pV^Rh & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY99]9^9`gdIWY 99]9^9gdIWY99L]9^9`LgdIWYgd} gdIWY gdIWYgd} hjv*~XZ,~ & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY$99]9^9a$gdIWY991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY 99]9^9gdIWY,pB |!!!Z"\""R$$%t&T''$(P) & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY99]9^9`gdIWY 99]9^9gdIWY & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWYP)R)))N*+ ,,N--..`//F0H06181123@ & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY99]9^9`gdIWY 99]9^9gdIWYh00611223333@.@0@@@(A~ATBVBBBCCdEJFFGGHHII^I`IJKKLLMMͳ͜͜͜g͜͜͜ͳͳ/hIWYh} CJOJPJQJ\^JaJnH tH U5hIWYh} B* CJOJPJQJ^JaJnH phPtH ,hIWYh} CJOJPJQJ^JaJnH tH 2hIWYh} 6CJOJPJQJ]^JaJnH tH 2hIWYh} 5CJOJPJQJ\^JaJnH tH /hIWYh} 5CJOJPJQJ^JaJnH tH (vrozsahu do pti prvko (pozn rozdl a ur o kolik je jeden vta i mena) rozpozn zkladn geometrick tvary (kruh, tverec, trojhelnk atd.) rozliauje a porovnv vlastnosti pYedmto tYd, seskupuje a pYiYazuje pYedmty dle danho kritria (korlky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) pYemal, vede jednoduch vahy, komentuje, co dl ( pYemal nahlas ) chpe jednoduch vztahy a souvislosti, Yea jednoduch problmy a situace, slovn pYklady, lohy, hdanky, rbusy, labyrinty rozum asoprostorovm pojmom (napY. nad, pod, dole, nahoYe, uvnitY a vn, dYve, pozdji, v era, dnes), pojmom ozna ujcm velikost, hmotnost (napY. dlouh, krtk, mal, velk, t~k, lehk) 7. Dt by mlo mt dostate n rozvinutou zmrnou pozornost a schopnost zmrn si zapamatovat a vdom se u it Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: soustYed pozornost na innosti po ur itou dobu (cca 10-15 min.) nech se zskat pro zmrn u en (dok~e se soustYedit i na ty innosti, kter nejsou pro nj aktuln zajmav) zmrn si zapamatuje, co pro~ilo, vidlo, slyaelo, je schopno si toto popYimYen dob vybavit a reprodukovat, ste n i zhodnotit pamatuje si Ykadla, bsni ky, psni ky pYijme kol i povinnost, zadanm innostem se vnuje soustYedn, neodbh kjinm, dok~e vyvinout sil a dokon it je postupuje podle pokyno pracuje samostatn 8. Dt by mlo bt pYimYen sociln samostatn a zroveH sociln vnmav, schopn sou~it svrstevnky ve skupin Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: uplatHuje zkladn spole ensk pravidla (zdrav, um po~dat, podkovat, omluvit se) navazuje kontakty sdttem i dosplmi, komunikuje snimi zpravidla bezproblmo, sdtmi, ke kterm pocieuje nklonnost, se kamard neboj se odlou it na ur itou dobu od svch blzkch je ve hYe partnerem (vyhledv partnera pro hru, vzjmu hry sedomlouv, rozdluje a mn si role) zapoj se do prce ve skupin, pYi spole nch innostech spolupracuje, pYizposobuje se nzorom a rozhodnut skupiny vyjednv a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svoj nzor ve skupin (v rodin) dodr~uje dan a pochopen pravidla, pokud jsou dny pokyny, je srozumno se jimi Ydit kostatnm dtem se chov pYtelsky, citliv a ohledupln (dl se o hra ky, pomocky, pamlsky, rozdl si lohy, vam si, co si druh pYeje) je schopno brt ohled na druh (dok~e se dohodnout, po kat, vystYdat se, pomoci mladam) 9. Dt by mlo vnmat kulturn podnty a projevovat tvoYivost Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: pozorn poslouch i sleduje se zjmem literrn, filmov, dramatick i hudebn pYedstaven zaujme je vstava obrzko, loutek, fotografii, nvatva zoologick i botanick zahrady, statku, farmy apod. je schopno se z astnit dtskch kulturnch programo, zbavnch akc, slavnost, sportovnch akc svoje z~itky komentuje, vyprv, co vidlo, slyaelo, dok~e Yci, co bylo zajmav, co jej zaujalo, co bylo sprvn, co ne zajm se o knihy, zn mnoho pohdek a pYbho, m sv oblben hrdiny zn celou Yadu psn, bsn a Ykadel zpv jednoduch psn, rozliauje a dodr~uje rytmus (napY. vytleskat, na bubnku) vytvY, modeluje, kresl, maluje, stYh, lep, vytrhv, sestavuje, vyrb hraje tvoYiv a nmtov hry (napY. na akolu, na rodinu, na cestovn, na lkaYe), dok~e hrt krtkou divadeln roli 10. Dt by se mlo orientovat ve svm prostYed, vokolnm svt i v praktickm ~ivot Dt splHuje tento po~adavek, jestli~e: vyzn se ve svm prostYed (doma, ve akole), spolehliv se orientuje v blzkm okol (v, kde bydl, kam chod do akolky, kde jsou obchody, hYiat, kam se obrtit kdy~ je v nouzi apod.) zvld b~n praktick innosti a situace, snimi~ se pravideln setkv (napY. dovede vyYdit drobn vzkaz, nakoupit a zaplatit vobchod, Yci si o to, co potYebuje, pt se na to, emu nerozum, um telefonovat, db o poYdek a istotu, samostatn se obslou~, zvld drobn klidov prce, je schopno se starat orostliny i drobn domc zvYata) v, jak se m chovat (napY. doma, vmateYsk akole, na veYejnosti, u lkaYe, vdivadle, vobchod, na chodnku, na ulici, pYi setkn scizmi a neznmmi lidmi) a sna~ se to dodr~ovat m poznatky ze svta pYrody ~iv i ne~iv, lid, kultury, techniky vrozsahu jeho praktickch zkuaenost (napY. orientuje se vtlesnm schmatu, um pojmenovat jeho sti i nkter orgny, rozliauje pohlav, v, kdo jsou lenov rodiny a m se zabvaj, rozliauje rozn povoln, pomocky, nstroje, v, k emu jsou penze, zn jmna nkterch rostlin, stromo, zvYat a dalach ~ivch tvoro, orientuje se vdopravnch prostYedcch, zn nkter technick pYstroje), rozum b~nm okolnostem, djom, jevom, situacm, snimi~ se bezprostYedn setkv (napY. po as a jeho zmny, promny ro nch obdob, ltky a jejich vlastnosti, cestovn, ~ivotn prostYed a jeho ochrana, nakldn sodpady) pYimYenm zposobem se zapoj do p e o potYebn m poznatky o airam prostYed, napY. o naa zemi (msta, hory, Yeky, jazyk, kultura), o existenci jinch zem a nrodo, m nahodil a tr~kovit poznatky o rozmanitosti svta jeho Ydu (o svtadlech, planet Zemi, vesmru) chov se pYimYen a bezpe n ve akolnm i domcm prostYed i na veYejnosti (naulici, na hYiati, vobchod, u lkaYe), uvdomuje si mo~n nebezpe (odhadne nebezpe nou situaci, je opatrn, neriskuje), zn a zpravidla dodr~uje zkladn pravidla chovn na ulici (dv pozor pYi pYechzen, rozum svteln signalizaci) zn faktory poakozujc zdrav (kouYen) uvdomuje si rizikov a nevhodn projevy chovn, napY. aikana, nsil   PAGE \* MERGEFORMAT1 @(A~AVBBCdEfEHFJFFGHI`IRJJJJKKK & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY 99]9^9gdIWY & F991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWYKLM NNO,PQ"RRRZS\SSfT@UVWWWX & F 991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY 99]9^9gdIWY$99]9^9a$gdIWY & F 991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWYM N NNNOO*P,PQQ R"RRR\SSdTfT>U@UVVpVtVVWWWWW~XXYYZZ ZZ[\\@_B_``$f&fffHhJhjjkkkkkϵ鵗;hIWYh} 56>*CJOJPJQJ\]^JaJnH tH 2hIWYh} 5CJOJPJQJ\^JaJnH tH 2hIWYh} 6CJOJPJQJ]^JaJnH tH ,hIWYh} CJOJPJQJ^JaJnH tH :XYZ ZZZ[\B_`&ffJhjkkkkkkk & F 991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWY 99]9^9gdIWY$99]9^9a$gdIWY & F 991$5$7$8$9DH$]9^9gdIWYkkkkkkkkkklll l l$a$gdIWY 99]9^9gdIWYkkkkkkkkkkkkklll l lhvmHnHuhIWYjhIWYUhOhjhOhU hIWYhCJOJQJ^JaJ,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHR`R } Normln$a$ CJOJPJQJ_HmHsHtHJA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu h@h } Vrazn cittPO]^56B*\]phOnon } Vrazn citt Char156B*CJOJPJQJ\]^JaJphOtHH@H } 0 Text bublinyCJOJQJ^JaJVo!V } 0Text bubliny CharCJOJPJQJ^JaJtH626 IWY0Zhlav p#LoAL IWY0 Zhlav CharCJOJPJQJ^JaJtH4 @R4 IWY0Zpat p#JoaJ IWY0 Zpat CharCJOJPJQJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ +z (((+h0Mk l9<h,P)@KXk l78:; "$+!L# @0( B S ?+++++++++++++++++++++++++++++++++++ ms4/I .1MNL > @ky}i3bAuKz@HgRA /^ rzzHRl@r ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo( ^`OJQJo(TT^T`OJQJ^Jo(o$ $ ^$ `OJQJ^Jo( ^ `OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo(dd^d`OJQJ^Jo(44^4`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo( yzHRlMmsAI KA /^HgR}i3 > 55iaIWYOhv} ~3++@@ +".@Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)Tahoma7..{$ Calibri?= .Cx Courier New;Wingdings7. [ @VerdanaA$BCambria Math"1zgzg 8Zz%OZz%O!0++JHX $P} 2!xx M` KUN INA M` KUN INA8     Oh+'04x $, M KUNINANormal M KUNINA2Microsoft Office Word@@r%@!@!Zz%՜.+,0 hp| O+ Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdfghijkloRoot Entry F@]>q1Table>=WordDocument.zSummaryInformation(]DocumentSummaryInformation8eCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500